Δήλωση Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΑΕ

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, δρούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και, βάσει νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε πληροφορίες για εμάς, για το λόγο και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, και για τα δικαιώματα που έχετε πάνω σε αυτά.

 

Προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. (ΓΚΠΔ, Κανονισμός 2016/679), τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως:

«οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο δεδομένων). Αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν την φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου».

 

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία συστήθηκε με το ν. 2773/1999, είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ. Αποτελεί τον εθνικό ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά ενέργειας.. Η συλλογή και η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που περιέρχονται σε γνώση της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων της και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΡΑΕ, εδώ:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα
Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Interactive O.E
Πρόσωπο επικοινωνίας : Κιορτσή Ι. Παναγιώτα
Τηλ.2103003921
e-mail: dpo@rae.gr

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται
Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με τη χρήση cookies, δηλαδή πληροφορίες που σας επιτρέπουν την συμμετοχή στις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη ΡΑΕ και την παροχή καλύτερης εμπειρίας πλοήγησης. Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον ιστοχώρο της ΡΑΕ δεν συλλέγουμε άλλα δεδομένα, παρά μόνο αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και δεδομένα σύνδεσης, μέσω των οποίων, όμως, δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας. Επίσης συλλέγουμε τα στοιχεία που θα παρέχετε εσείς οι ίδιοι με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εξυπηρέτηση αιτημάτων σας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας σας, όπως το όνομα, η επαγγελματική σας ιδιότητα και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

 

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

 

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο έξι (6) μήνες και μετά διαγράφονται.

Νόμιμη βάση και σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του Κανονισμού, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας. Ο σκοπός επεξεργασίας είναι η πρόσβαση στις πληροφορίες του ιστοχώρου και η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων και καταγγελιών στη ΡΑΕ

Τα δικαιώματά σας πάνω στα δεδομένα σας
Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,

ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή,

στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΡΑΕ αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση: e-mail: dpo@rae.gr

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Η ΡΑΕ δε χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να λάβει οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη απόφαση που μπορεί να σας επηρεάσει.

Διαβίβαση σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε

Η ΡΑΕ δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ε. ή διεθνή οργανισμό.

 

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr

Ενημερώσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και των διεργασιών μας, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται κατά καιρούς να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτήν την Πολιτική σε τακτική βάση.

Κάτοχος Εγγράφου και Έγκριση

Ο Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ είναι ο κάτοχος του συγκεκριμένου εγγράφου και είναι αρμόδιος να εξασφαλίσει ότι αυτό το αρχείο αναθεωρείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αναθεώρησης του ΓΚΠΔ.

Εγγραφή Ιστορικού Αλλαγών

1 Αρχική έκδοση
2 Τροποποίηση που αφορά: 31/01/2020
3 Έγκριση από την Ολομέλεια της ΡΑΕ: 26/02/2020